top of page

Privacybeleid

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Flow bv, Martelaarslaan 21 (601), 9000 Gent (info@flowtime.be)

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

 

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de specifieke relatie wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, functie

 • Postadres, telefoon, e-mail

 • Onderneming, bedrijfsgegevens, btw-nummer en ondernemingsnummer, domeinnaam

 • Informatie over uw deelname aan evenementen

 • Informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s

 • De datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDE PARTIJEN

Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft ontvangen van derde partijen en die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te vullen, om uw persoonsgegevens actueel te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor hierna volgende doeleinden:

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt

 • Om u de newsletters of downloads te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

 • Om uw inschrijving op een activiteit te kunnen verwerken

 • Om de inhoud van onze website te optimaliseren

Uw e-mailadres zal slechts met uw voorafgaandelijke toestemming worden gebruikt of binnen de wettelijke beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van reclame via elektronische post.

DOORGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google Analytics en Hubspot CRM (verwerkers), die uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen en in overeenstemming met dit privacybeleid.

DOORGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de Europese Unie.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. We nemen alle maatregelen die technisch en organisatorisch nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen.

WELKE RECHTEN HEEFT U? HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Uw recht op toegang en verbetering: overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Uw recht op verzet: u kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor de zelfde direct marketing doeleinden. Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen? Contacteer ons via onderstaande gegevens met aanvraag tot verwijderen van uw gegevens.

Uitoefening van uw rechten: Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken. U kan uw verzoek richten aan volgend adres:

 • Postadres: Flow bv, Martelaarslaan 21 (601), 9000 Gent

 • E-mail: info@flowtime.be

Disclaimer

Flow bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Flow bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

V.U. Flow bv – Martelaarslaan 21 (bus 601) – 9000 Gent

disclaimer
bottom of page