top of page

Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met Flow bv met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 21 (bus 601), of een van haar vertegenwoordigers gesloten werd. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 2. De klant erkent kennis te hebben gekregen van onderhavige verkoopsvoorwaarden, en verklaart deze verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en stemt in met de toepasselijkheid ervan op alle rechtsbetrekkingen met Flow.

 3. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

 4. Bestellingen worden enkel aanvaard mits ze ons schriftelijk, gedateerd en ondertekend toekomen. Elke bestelling houdt in dat de koper onvoorwaardelijk instemt met onze verkoops- en betalingsvoorwaarden en prijzen.

 5. Onze prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

 6. Onze tarieven worden jaarlijks op 1 februari geïndexeerd volgens prijsherzieningsformule voor de digitale sector van Agoria. De volgende formule is van toepassing: P = P0 [0,20 + 0,80 (L/L0)] waarbij

  • P = nieuw toe te passen tarief

  • P0 = laatst geldende tarief

  • L = referteloonkost Agoria Digital - PC 200 van toepassing gedurende de maand die aan de prijsherziening voorafgaat

  • L0 = referteloonkost Agoria Digital - PC 200 van toepassing gedurende de maand voorafgaand aan de laatste prijsherziening.

 7. Alle aanmerkingen, behoorlijk gemotiveerd, dienen per aangetekend schrijven te geschieden, binnen 8 dagen na datum van de factuur of rekening. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent op de vervaldatum en zonder korting, tenzij anders vermeld. De betaling van deze factuur bewijst niet dat de vorige voldaan zijn. Geen enkele afhouding voor waarborg of om welke andere reden ook mag door de klant toegepast worden. Bij uitblijven van betaling op de vervaldag zal een interest van 12 % aangerekend worden met een minimum van € 50,00. Als debiteur erkennen wij uitsluitend de geadresseerde. In geval van gerechtelijke vervolging om inning van het factuurbedrag te bekomen, zal de hoofdsom vermeerderd worden met 20 % (met een minimum van € 50,00) plus alle gerechtelijke vervolgingskosten, zonder dat ingebrekestelling vereist is (Art. 1147, 1152 en 1229 Burgerlijk Wetboek). Wissels wijzigen geenszins deze bepaling. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

 8. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Flow tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. Bij niet-betaling kan Flow tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om over te gaan tot terugname van de bij de klant geplaatste producten, goederen en toestellen die eigendom zijn gebleven van Flow bv en stopzetting van de geleverde diensten. Vervolgens kan Flow overgaan tot het eisen van terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade.

 9. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

 10. Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Flow behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen en diensten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 11. Elke annulering van een bestelling door een klant dient schriftelijk te gebeuren. De klant is bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het totale bedrag van de geannuleerde bestelling met een minimum van € 1 000. Niet-aanvaarding van deze annulering moet door Flow schriftelijk worden medegedeeld binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de annulering.

 12. Elke verhuring, uitlening of doorverkoop van het verkochte product of dienst zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Flow is niet toegelaten.

 13. Flow bv verwerkt de gegevens van klanten en prospecten voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van Flow bv, tenzij de klant zich hiertegen verzet. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 zal Flow op verzoek van klanten en prospecten inzage geven in hun gegevens en het recht op correctie verlenen. Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het publiek register van de geautomatiseerde verwerkingen.

 14. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Flow bv behoren.

 15. De klant verbindt zich er toe, tijdens de duur van het contract en een periode van zes maanden na het beëindigen van het contract, geen personeelsleden en consultants van Flow te zullen benaderen om ze rechtstreeks of door bemiddeling door derden in dienst te nemen, in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige. In geval van inbreuk op deze verbintenis zal de klant gehouden zijn tot het betalen van het bedrag ten belope van de opgelopen schade.

bottom of page